Kutsal Kitaplar ve Sahifeler

Güneş ol, doğ!.. Perdesini kapatan utansın!..

Koloseliler’e Mektup

Pavlus’tan Koloseliler’e Mektup

BÖLÜM 1

Kol.1: 1-2 Tanrı’nın isteğiyle Mesih İsa’nın elçisi atanan ben Pavlus ve kardeşimiz
Timoteos’tan, Kolose’de bulunan, Mesih’e ait kutsal ve sadık kardeşlere selam!
Babamız Tanrı’dan sizlere lütuf ve esenlik olsun.

Pavlus Tanrı’ya Şükrediyor

Kol.1: 3 Sizler için dua ederken Tanrı’ya, Rabbimiz İsa Mesih’in Babası’na her zaman
şükrediyoruz.

Kol.1: 4 Çünkü Mesih İsa’ya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları sevdiğinizi duyduk.

Kol.1: 5-6 İmanınız ve sevginiz göklerde sizin için saklı bulunan umuttan kaynaklanıyor. Bu umudun haberini gerçeğin bildirisinden, size daha önce ulaşan Müjde’den aldınız. Müjde, onu işittiğiniz ve Tanrı’nın lütfunu gerçekten anladığınız günden beri aranızda olduğu gibi, bütün dünyada da meyve vermekte, yayılmaktadır.

Kol.1: 7 Müjde’yi bizim adımıza Mesih’in güvenilir hizmetkârı olan sevgili
emektaşımız Epafras’tan öğrendiniz.

Kol.1: 8 Ruh’tan kaynaklanan sevginizi de bize o bildirdi.

Pavlus’un Koloseliler için Duası

Kol.1: 9 Bunu işittiğimiz günden beri biz de sizler için dua etmekten, tam bir
bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı’nın isteğini bütünüyle bilmenizi dilemekten
geri kalmadık.

Kol.1: 10 Rab’be yaraşır biçimde yaşamanız, O’nu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi
işte meyve vererek Tanrı’yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz.

Kol.1: 11 Her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmeniz için O’nun yüce gücüne dayanarak bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz.

Kol.1: 12 Bizi kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kılan Baba’ya
şükretmeniz için dua ediyoruz.

Kol.1: 13 O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu’nun egemenliğine aktardı.

Kol.1: 14 O’nda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz.

Mesih’in Kimliği ve Görevi

Kol.1: 15 Görünmez Tanrı’nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O’dur.

Kol.1: 16 Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey -tahtlar,
egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar- O’nda yaratıldı. Her şey O’nun
aracılığıyla ve O’nun için yaratıldı.

Kol.1: 17 Her şeyden önce var olan O’dur ve her şey varlığını O’nda sürdürmektedir.

Kol.1: 18 Bedenin, yani kilisenin* başı O’dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye
başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O’dur.

Kol.1: 19 Çünkü Tanrı bütün doluluğunun O’nda bulunmasını uygun gördü.

Kol.1: 20 Mesih’in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak
yerdeki ve gökteki her şeyi O’nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu.

Kol.1: 21 Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanlar düşüncelerinizde Tanrı’ya
yabancı ve düşmandınız.

Kol.1: 22 Şimdiyse Mesih sizi Tanrı’nın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak
çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrı’yla barıştırdı.

Kol.1: 23 Yeter ki, duyduğunuz Müjde’nin verdiği umuttan kopmadan, imanda temellenip yerleşmiş olarak kalın. Ben Pavlus, göğün altındaki bütün yaratılışa duyurulan bu Müjde’nin hizmetkârı oldum.

Pavlus’un İmanlılara Hizmeti

Kol.1: 24 Sizin için acı çektiğime şimdi seviniyorum. Mesih’in, kendi bedeni, yani
kilise* uğruna çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını kendi bedenimde tamamlıyorum.

Kol.1: 25-26 Tanrı’nın sizin yararınıza bana verdiği görevle kilisenin hizmetkârı
oldum. Görevim, Tanrı’nın sözünü, yani geçmiş çağlardan ve kuşaklardan gizlenmiş,
ama şimdi O’nun kutsallarına açıklanmış olan sırrı eksiksiz*fx* duyurmaktır.

Kol.1: 27 Tanrı kutsallarına bu sırrın uluslar arasında ne denli yüce ve zengin
olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur: Mesih içinizdedir. Bu da size
yüceliğe kavuşma umudunu veriyor.

Kol.1: 28 Her insanı Mesih’te yetkinleşmiş olarak Tanrı’ya sunmak için herkesi
uyararak ve herkesi tam bir bilgelikle eğiterek Mesih’i tanıtıyoruz.

Kol.1: 29 O’nun kudretle bende etkin olan gücüne dayanarak uğraşıp emek vermemin
amacı da budur.

BÖLÜM 2

Kol.2: 1 Gerek sizler, gerek Laodikya’dakiler, gerekse sizler gibi yüzümü hiç
görmemiş olanlar için ne denli büyük bir uğraş verdiğimi bilmenizi isterim.

Kol.2: 2-3 Yüreklerinin cesaret bulmasını, sevgide birleşmelerini dilerim. Öyle ki,
anlayışın verdiği tam güvenliğin bütün zenginliğine kavuşsunlar ve Tanrı’nın
sırrını, yani bilginin ve bilgeliğin bütün hazinelerinin saklı olduğu Mesih’i
tanısınlar.

Kol.2: 4 Kimse sizi kulağı okşayan sözlerle aldatmasın diye söylüyorum bunu.

Kol.2: 5 Çünkü her ne kadar bedence aranızda değilsem de, ruhça sizinle birlikteyim.
Düzenliliğinizi, Mesih’e imanınızın sağlamlığını görüp seviniyorum.

Mesih’in Sağladığı Yaşam

Kol.2: 6 Bu nedenle Rab Mesih İsa’yı nasıl kabul ettinizse, O’nda öylece yaşayın.

Kol.2: 7 Şükranla dolup taşarak O’nda köklenin ve gelişin, size öğretildiği gibi
imanda güçlenin.

Kol.2: 8 Dikkatli olun! Mesih’e değil de, insanların geleneğine, dünyanın temel
ilkelerine dayanan felsefeyle, boş ve aldatıcı sözlerle kimse sizi tutsak etmesin.

Kol.2: 9 Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih’te bulunuyor.

Kol.2: 10 Siz de her yönetim ve hükümranlığın başı olan Mesih’te doluluğa kavuştunuz.

Kol.2: 11 Ayrıca Mesih’in gerçekleştirdiği sünnet sayesinde bedenin benliğinden
soyunarak elle yapılmayan sünnetle O’nda sünnet edildiniz.

Kol.2: 12 Vaftizde* O’nunla birlikte gömüldünüz, O’nu ölümden dirilten Tanrı’nın
gücüne iman ederek O’nunla birlikte dirildiniz.

Kol.2: 13 Sizler suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken, Tanrı
sizi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu. Bütün suçlarımızı O bağışladı.

Kol.2: 14 Kurallarıyla bize karşı ve aleyhimizde olan yazılı antlaşmayı*fx* sildi,
onu çarmıha çakarak ortadan kaldırdı.

Kol.2: 15 Yönetimlerin ve hükümranlıkların*fx* elindeki silahları alıp onları
çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi.

Yanlış Öğretilere Kapılmayın

Kol.2: 16 Bu nedenle kimse yiyecek içecek, bayram, yeni ay ya da Şabat Günü*
konusunda sizi yargılamasın.

Kol.2: 17 Bunlar gelecek şeylerin gölgesidir, aslı ise Mesih’tedir.

Kol.218-19 Sözde alçakgönüllülükte*fx* ve meleklere tapınmakta direnen, gördüğü
düşlerin üzerinde durarak benliğin düşünceleriyle boş yere böbürlenen, Baş’a*fx*
tutunmayan hiç kimse sizi ödülünüzden yoksun bırakmasın. Bütün beden eklemler ve
bağlar yardımıyla bu Baş’tan beslenip bütünlenmekte, Tanrı’nın sağladığı
büyümeyle gelişmektedir.

Kol.2: 20-21 Mesih’le birlikte ölüp dünyanın temel ilkelerinden kurtulduğunuza göre,
niçin dünyada yaşayanlar gibi, “Şunu elleme”, “Bunu tatma”, “Şuna dokunma” gibi
kurallara uyuyorsunuz?

Kol.2: 22 Bu kuralların hepsi, kullanıldıkça yok olacak nesnelerle ilgilidir;
insanların buyruklarına, öğretilerine dayanır.

Kol.2: 23 Kuşkusuz bu kuralların gönüllü tapınma, sözde alçakgönüllülük*fx*, bedene eziyet açısından bilgece bir görünüşü vardır; ama benliğin tutkularını
denetlemekte hiçbir yararları yoktur.

BÖLÜM 3

Mesih’te Yeni Yaşam

Kol.3: 1 Mesih’le birlikte dirildiğinize göre, gökteki değerlerin ardından gidin.
Mesih orada, Tanrı’nın sağında oturuyor.

Kol.3: 2 Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün.

Kol.3: 3 Çünkü siz öldünüz, yaşamınız Mesih’le birlikte Tanrı’da saklıdır.

Kol.3: 4 Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman, siz de O’nunla birlikte yücelmiş
olarak görüneceksiniz.

Kol.3: 5 Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini fuhşu, pisliği, şehveti, kötü
arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü öldürün.

Kol.3: 6 Bunlar yüzünden Tanrı’nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor.

Kol.3: 7 Geçmişte bunlarla iç içe yaşadığınız zaman siz de bu yollarda yürüdünüz.

Kol.3: 8 Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil, hepsini üzerinizden sıyırıp
atın. Ağzınızdan hiçbir iftira ya da edepsiz söz çıkmasın.

Kol.3: 9 Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaradılışı kötü alışkanlıklarıyla
birlikte üzerinizden çıkarıp attınız;

Kol.3: 10 eksiksiz bilgiye erişmek için Yaratıcısı’na benzer olmak üzere yenilenen
yeni yaradılışı giyindiniz.

Kol.3: 11 Bu yenilikte Grek* ve Yahudi, sünnetli ve sünnetsiz, barbar*fx*, İskit*fx*,
köle ve özgür ayrımı yoktur. Mesih her şeydir ve her şeydedir.

Kol.3: 12 Öyleyse, Tanrı’nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten
sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin.

Kol.3: 13 Birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin ötekinden bir şikâyeti varsa,
Rab’bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.

Kol.3: 14 Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin.

Kol.3: 15 Mesih’in esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Tek bir bedenin üyeleri
olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredici olun!

Kol.3: 16 Mesih’in sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle
birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek
yüreklerinizde şükranla Tanrı’ya nağmeler yükseltin.

Kol.3: 17 Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab İsa’nın adıyla, O’nun aracılığıyla
Baba Tanrı’ya şükrederek yapın.

Yeni Yaşamda Aile, Toplum İlişkileri

Kol.3: 18 Ey kadınlar, Rab’be ait olanlara yaraşır biçimde kocalarınıza bağımlı olun.

Kol.3: 19 Ey kocalar, karılarınızı sevin. Onlara sert davranmayın.

Kol.3: 20 Ey çocuklar, her konuda anne babalarınızın sözünü dinleyin. Çünkü bu Rab’bi hoşnut eder.

Kol.3: 21 Ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin, yoksa cesaretleri kırılır.

Kol.3: 22 Ey köleler, dünyadaki efendilerinizin her sözünü dinleyin. Bunu, yalnız
insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünen hizmetle değil, saf
yürekle, Rab korkusuyla yapın.

Kol.3: 23-24 Rab’den miras ödülünü alacağınızı bilerek, her ne yaparsanız, insanlar
için değil, Rab için yapar gibi candan yapın. Rab Mesih’e kulluk ediyorsunuz.

Kol.3: 25 Haksızlık eden ettiği haksızlığın karşılığını alacak, hiçbir ayrım
yapılmayacaktır.

BÖLÜM 4

Kol.4: 1 Ey efendiler, gökte sizin de bir Efendiniz olduğunu bilerek kölelerinize
adalet ve eşitlikle davranın.

Çeşitli Öğütler

Kol.4: 2 Kendinizi duaya verin. Duada uyanık kalın, şükredin.

Kol.4: 3 Aynı zamanda bizim için de dua edin ki Tanrı, sözünü yaymamız ve uğruna
hapsedildiğim Mesih sırrını açıklamamız için bize bir kapı açsın.

Kol.4: 4 Bu sırrı gerektiği gibi açıklıkla bildirebilmem için dua edin.

Kol.4: 5 Sizden olmayanlara karşı bilgece davranın. Fırsatı değerlendirin.

Kol.4: 6 Sözünüz tuzla terbiye edilmiş gibi her zaman lütufla dolu olsun. Böylece
herkese nasıl karşılık vermek gerektiğini bileceksiniz.

Son Selamlar

Kol.4: 7 Rab yolunda emektaşım ve güvenilir bir hizmetkâr olan sevgili kardeşimiz
Tihikos, benimle ilgili her şeyi size bildirecektir.

Kol.4: 8 İşte bu amaçla, durumumuzu iletmesi ve yüreklerinize cesaret vermesi için
kendisini size gönderiyorum.

Kol.4: 9 Onunla birlikte, sizden biri olan, güvenilir ve sevgili kardeş Onisimos’u da
gönderiyorum. Burada olup biten her şeyi size bildirecekler.

Kol.4: 10 Hapishane arkadaşım Aristarhus ve Barnaba’nın yeğeni Markos size selam
ederler. Markos’la ilgili buyruklar aldınız; yanınıza gelirse kendisini kabul edin.

Kol.4: 11 Yustus diye tanınan Yeşu da size selam eder. Tanrı’nın Egemenliği* için
çalışan emektaşım Yahudiler yalnız bunlardır. Bunlar bana teselli oldular.

Kol.4: 12 Sizden biri ve Mesih İsa’nın kulu olan Epafras size selam eder. Tanrı’nın
her isteğinden emin, yetkin kişiler olarak ayakta kalasınız diye sizin için her
zaman duayla mücadele ediyor.

Kol.4: 13 Gerek sizin gerekse Laodikya ve Hierapolis’tekiler için çok emek verdiğine
tanıklık ederim.

Kol.4: 14 Sevgili hekim Luka’yla Dimas da size selam ederler.

Kol.4: 15 Laodikya’daki kardeşlere, Nimfa’ya*fx* ve evindeki topluluğa* selam edin.

Kol.4: 16 Bu mektup aranızda okunduktan sonra Laodikya kilisesine* de okutun. Siz de Laodikya’dan gelecek mektubu okuyun.

Kol.4: 17 Arhippus’a, “Rab yolunda üstlendiğin görevi tamamlamaya dikkat et!” deyin.

Kol.4: 18 Ben Pavlus bu selamı elimle yazıyorum. Zincire vurulduğumu unutmayın.
Tanrı’nın lütfu sizinle birlikte olsun.

DİPNOTLAR:

1:25-26 “Eksiksiz” ya da “Her yerde”.
2:14 “Yazılı antlaşma” ya da “Borç belgesi”.
2:15 “Yönetimler ve hükümranlıklar”: Şeytan’a hizmet eden ruhsal varlıklardan
(örneğin cinlerden) oluşan yönetimler ve hükümranlıklar.
2:18-19,23 “Sözde alçakgönüllülük” ya da “Çilecilik”.
2:18-19 “Baş”: İsa Mesih.
3:11 “Barbar”: Grekler’in Grek olmayan herkes için kullandığı, başlangıçta
aşağılayıcı bir anlam taşımayan, sadece yabancı anlamına gelen bir sözcük.
3:11 İskitler: Çok eski çağlarda Karadeniz’in kuzey ve doğusunda yaşamış göçebe
bir halk.
4:15 “Nimfa”: Bir kadın adı.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: