Kutsal Kitaplar ve Sahifeler

Güneş ol, doğ!.. Perdesini kapatan utansın!..

Efesliler’e Mektup

Pavlus’tan Efesliler’e Mektup

BÖLÜM 1

Ef.1: 1 Tanrı’nın isteğiyle Mesih İsa’nın elçisi atanan ben Pavlus’tan Efes’te*fx*
bulunan kutsallara, Mesih İsa’ya ait olan sadıklara selam!

Ef.1: 2 Babamız Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten sizlere lütuf ve esenlik olsun.
Mesih’te Sahip Olduğumuz Ayrıcalıklar

Ef.1: 3 Bizi Mesih’te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz
İsa Mesih’in Babası Tanrı’ya övgüler olsun.

Ef.1: 4 O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih’te seçti.

Ef.1: 5 Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar
olalım diye bizi önceden belirledi.*fx*

Ef.1: 6 Öyle ki, sevgili Oğlu’nda*fx* bize bağışladığı yüce lütfu övülsün.

Ef.1: 7-8 Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği
sayesinde Mesih’in kanı aracılığıyla Mesih’te kurtuluşa, suçlarımızın
bağışlanmasına kavuştuk.

Ef.1: 9 Tanrı sır olan isteğini, Mesih’te edindiği iyi amaç uyarınca bize açıkladı.

Ef.1: 10 Zaman dolunca gerçekleştireceği bu tasarıya göre, yerdeki ve gökteki her
şeyi Mesih’te birleştirecek.

Ef.1: 11 Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı’nın amacı uyarınca
önceden belirlenip Mesih’te seçildik*fx*.

Ef.1: 12 Öyle ki, Mesih’e ilk umut bağlayan bizler, O’nun yüceliğinin övülmesi için
yaşayalım.

Ef.1: 13 Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun Müjdesi’ni duyup O’na iman
ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh’la O’nda mühürlendiniz.

Ef.1: 14 Ruh, Tanrı’nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı’ya ait olanların kurtuluşuna
dek mirasımızın güvencesidir.

Pavlus’un İmanlılar için Duası

Ef.1: 15-16 Bunun için, Rab İsa’ya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları sevdiğinizi
duyduğumdan beri ben de sizin için sürekli şükrediyor, sizi dualarımda hep
anıyorum.

Ef.1: 17 Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı, yüce Baba, kendisini tanımanız için size
bilgelik ve vahiy ruhunu versin diye dua ediyorum.

Ef.1: 18-20 O’nun çağrısından doğan umudu, kutsallara verdiği mirasın*fx* yüce
zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü
anlamanız için, yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. Bu kudret,
Tanrı’nın, Mesih’i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde sağında oturturken
O’nda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir.

Ef.1: 21 Tanrı O’nu bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin,
yalnız bu çağda değil, gelecek çağda da anılacak bütün adların çok üstüne çıkardı.

Ef.1: 22 Her şeyi ayakları altına sererek O’na bağımlı kıldı. O’nu her şeyin
üzerinde baş olmak üzere kiliseye* verdi.

Ef.1: 23 Kilise O’nun bedenidir, her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur.

BÖLÜM 2

Ölümden Yaşama Geçtik

Ef.2: 1-2 Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü
ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine*fx*, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız.

Ef.2: 3 Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında, benliğin ve aklın
isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal
olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık*fx*.

Ef.2: 4-5 Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü
ölü olduğumuz halde, bizi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu. O’nun lütfuyla
kurtuldunuz.

Ef.2: 6 Tanrı bizi Mesih İsa’da, Mesih’le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu.

Ef.2: 7 Bunu, Mesih İsa’da bize gösterdiği iyilikle, lütfunun sonsuz zenginliğini
gelecek çağlarda sergilemek için yaptı.

Ef.2: 8 İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın
armağanıdır.

Ef.2: 9 Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.

Ef.2: 10 Çünkü biz Tanrı’nın yapıtıyız, O’nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak
üzere Mesih İsa’da yaratıldık.

Tanrı’nın Yeni Topluluğu

Ef.2: 11 Bunun için, öteki uluslardan* doğan sizler bir zamanlar ne olduğunuzu
anımsayın: Bedende elle yapılmış sünnete sahip olup “sünnetli” diye anılanların
“sünnetsiz” dedikleri sizler,

Ef.2: 12 o zaman Mesihsiz, İsrail’de vatandaşlıktan yoksun, vaade dayanan
antlaşmalara yabancı, dünyada umutsuz ve tanrısızdınız.

Ef.2: 13 Ama bir zamanlar uzak olan sizler, şimdi Mesih İsa’da Mesih’in kanı
sayesinde yakın kılındınız.

Ef.2: 14-16 Çünkü Mesih’in kendisi barışımızdır. Kutsal Yasa’yı*, buyrukları ve
kurallarıyla birlikte etkisiz kılarak iki topluluğu birleştirdi, aradaki engel
duvarını, yani düşmanlığı kendi bedeninde yıktı. Amacı bu iki topluluktan
kendisinde yeni bir insan yaratarak esenliği sağlamak, düşmanlığı çarmıhta
öldürmek ve çarmıh aracılığıyla bir bedende iki topluluğu Tanrı’yla barıştırmaktı.

Ef.2: 17 O gelip hem uzakta olan sizlere hem de yakındakilere esenliği müjdeledi.

Ef.2: 18 O’nun aracılığıyla hepimiz tek Ruh’ta Baba’nın huzuruna çıkabiliriz.

Ef.2: 19 Böylece artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve
Tanrı’nın ev halkısınız.

Ef.2: 20 Elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı
Mesih İsa’nın kendisidir.

Ef.2: 21 Bütün yapı Rab’be ait kutsal bir tapınak olmak üzere O’nda kenetlenip
yükseliyor.

Ef.2: 22 Siz de Ruh aracılığıyla Tanrı’nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih’te
inşa ediliyorsunuz.

BÖLÜM 3

Pavlus’a Açıklanan Sır

Ef.3: 1 Bu nedenledir ki, ben Pavlus siz uluslar uğruna Mesih İsa’nın tutuklusu
oldum.

Ef.3: 2 Tanrı’nın bana bağışladığı lütfu size ulaştırmakla görevlendirildiğimi
duymuşsunuzdur.

Ef.3: 3 Yukarıda kısaca değindiğim gibi Tanrı, sır olan tasarısını bana vahiy
yoluyla bildirdi.

Ef.3: 4 Bu mektubu okuduğunuzda Mesih sırrını nasıl kavradığımı anlayabilirsiniz.

Ef.3: 5 Bu sır önceki kuşaklara açıkça bildirilmemişti. Şimdiyse Mesih’in kutsal
elçilerine ve peygamberlerine Ruh aracılığıyla açıklanmış bulunuyor.

Ef.3: 6 Şöyle ki, öteki uluslar* da mirasa ortaktır, aynı bedenin üyeleridir ve
Müjde aracılığıyla Mesih İsa’da vaade ortaktır.

Ef.3: 7 Tanrı’nın etkin gücüyle bana verilen lütuf armağanı uyarınca bu Müjde’yi
yaymakla görevlendirildim.

Ef.3: 8-9 Bütün kutsalların en değersiziydim. Yine de Mesih’in akıl ermez
zenginliğini uluslara müjdeleme ve her şeyi yaratan Tanrı’da öncesizlikten beri
gizli tutulan sırrın nasıl düzenlendiğini bütün insanlara açıklama ayrıcalığı
bana verildi.

Ef.3: 10 Öyle ki, Tanrı’nın çok yönlü bilgeliği, kilise* aracılığıyla göksel
yerlerdeki yönetimlere ve hükümranlıklara*fx* şimdiki dönemde bildirilsin.

Ef.3: 11 Bu, Tanrı’nın başlangıçtan beri tasarladığı ve Rabbimiz Mesih İsa’da yerine
getirdiği amaca uygundu.

Ef.3: 12 Mesih’te ve Mesih’e olan imanımızla Tanrı’ya cesaret ve güvenle
yaklaşabiliriz.

Ef.3: 13 Bu nedenle, uğrunuza çektiğim sıkıntılar karşısında yılmamanızı rica
ediyorum. Bunlar size yücelik kazandırır.

Mesih’in Sevgisini Anlamak

Ef.3: 14-15 Bunun için, yerde ve gökte her ailenin adını kendisinden aldığı Baba’nın önünde diz çökerim.

Ef.3: 16-19 Baba’nın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca Ruhu’yla sizi iç
varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih’in iman yoluyla yüreklerinizde
yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı’nın bütün doluluğuyla dolmanız için, sevgide
köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih’in sevgisinin ne
denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu
sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin.

Ef.3: 20 Tanrı, bizde etkin olan kudretiyle, dilediğimiz ya da düşündüğümüz her
şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir.

Ef.3: 21 Kilisede* ve Mesih İsa’da bütün kuşaklar boyunca sonsuzlara dek O’na
yücelik olsun! Amin.

BÖLÜM 4

Bedenin Birliği

Ef.4: 1 Bu nedenle, Rab’bin uğruna tutuklu olan ben, aldığınız çağrıya yaraşır
biçimde yaşamanızı rica ederim.

Ef.4: 2 Her bakımdan alçakgönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize
sevgiyle, hoşgörüyle davranın.

Ef.4: 3 Ruh’un birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin.

Ef.4: 4-6 Çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi, beden bir, Ruh bir,
Rab bir, iman bir, vaftiz* bir, her şeyden üstün, her şeyle ve her şeyde olan
herkesin Tanrısı ve Babası birdir.

Ef.4: 7 Ama lütuf her birimize Mesih’in armağanı ölçüsünde bağışlandı.

Ef.4: 8 Bunun için Kutsal Yazı şöyle der:
“Yükseğe çıktı ve tutsakları peşine taktı,
İnsanlara armağanlar verdi.”

Ef.4: 9 Şimdi bu “çıktı” sözcüğü, Mesih önce aşağılara, yeryüzüne*fx* indi demek
değil de nedir?

Ef.4: 10 İnen de O’dur, her şeyi doldurmak üzere bütün göklerin çok üstüne çıkan da O’dur.

Ef.4: 11 Kendisi kimini elçi, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini önder*fx* ve öğretmen atadı.

Ef.4: 12 Öyle ki, kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih’in bedenini geliştirmek üzere donatılsın.

Ef.4: 13 Sonunda hepimiz imanda ve Tanrı Oğlu’nu tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz.

Ef.4: 14 Böylece artık insanların kurnazlığıyla, aldatıcı düzenler kurmaktaki
becerileriyle, her öğretinin rüzgarıyla çalkalanıp öteye beriye sürüklenen
çocuklar olmayacağız.

Ef.4: 15 Tersine, sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih’e doğru her yönden büyüyeceğiz.

Ef.4: 16 O’nun önderliğinde bütün beden, her eklemin yardımıyla kenetlenip kaynaşmış olarak her üyesinin düzenli işleyişiyle büyüyüp sevgide gelişiyor.

Eski ve Yeni Yaşam

Ef.4: 17 Bunun için şunu söylüyor ve Rab adına sizi uyarıyorum: Artık öteki uluslar* gibi boş düşüncelerle yaşamayın.

Ef.4: 18 Onların zihinleri karardı. Bilgisizlikleri ve yüreklerinin duygusuzluğu
yüzünden Tanrı’nın yaşamına yabancılaştılar.

Ef.4: 19 Bütün duyarlılıklarını yitirip açgözlülükle her türlü pisliği yapmak üzere
kendilerini sefahate verdiler.

Ef.4: 20 Ama siz Mesih’i böyle öğrenmediniz.

Ef.4: 21 Kuşkusuz İsa’nın sesini duydunuz, O’ndaki gerçeğe uygun olarak O’nun
yolunda eğitildiniz.

Ef.4: 22-23 Önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski
yaradılışı üzerinizden sıyırıp atmayı, düşüncede ve ruhta yenilenmeyi,

Ef.4: 24 gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı’ya benzer yaratılan yeni yaradılışı
giyinmeyi öğrendiniz.

Ef.4: 25 Bunun için yalanı üzerinizden sıyırıp atarak her biriniz komşusuna gerçeği
söylesin. Çünkü hepimiz aynı bedenin üyeleriyiz.

Ef.4: 26 Öfkelenin, ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın.

Ef.4: 27 İblis’e de fırsat vermeyin.

Ef.4: 28 Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Tersine, kendi elleriyle iyi olanı
yaparak emek versin; böylece ihtiyacı olanla paylaşacak bir şeyi olsun.

Ef.4: 29 Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. İşitenler yararlansın diye, ihtiyaca
göre, başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin.

Ef.4: 30 Tanrı’nın Kutsal Ruhu’nu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o Ruh’la
mühürlendiniz.

Ef.4: 31 Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağrışma ve
iftira sizden uzak olsun.

Ef.4: 32 Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih’te
bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.

BÖLÜM 5

Ef.5: 1 Bunun için, sevgili çocukları olarak Tanrı’yı örnek alın.

Ef.5: 2 Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve
kurban olarak nasıl Tanrı’ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün.

Ef.5: 3 Aranızda fuhuş, pislik ya da açgözlülük anılmasın bile. Kutsallara yaraşmaz
bu.

Ef.5: 4 Aranızda açık saçıklık, budalaca konuşmalar, bayağı şakalar da olmasın.
Bunlar size yakışmaz. Bunun yerine şükredin.

Ef.5: 5 Şunu kesinlikle bilin ki, fuhuş yapanın, pisliğe düşkün olanın ya da
putperest demek olan açgözlü kişinin, Mesih’in ve Tanrı’nın Egemenliği’nde mirası
yoktur.

Ef.5: 6 Hiç kimse sizi boş sözlerle aldatmasın. Bu şeylerden ötürü Tanrı’nın gazabı
söz dinlemeyenlerin üzerine gelir.

Ef.5: 7 Onun için böyleleriyle oturup kalkmayın.

Işıkta Yürüyün!

Ef.5: 8 Bir zamanlar karanlıktınız, ama şimdi Rab’de ışıksınız. Işık çocukları
olarak yaşayın.

Ef.5: 9 Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte, doğrulukta ve gerçekte görülür.

Ef.5: 10 Rab’bi neyin hoşnut ettiğini ayırt edin.

Ef.5: 11 Karanlığın meyvesiz işlerine katılmayın. Tersine, onları açığa çıkarın.

Ef.5: 12 Karanlıktakilerin gizlice yaptıklarından söz etmek bile ayıptır.

Ef.5: 13 Işığın açığa vurduğu her şey görünür.

Ef.5: 14 Çünkü görünen her şey ışıktır. Bunun için şöyle deniyor:
“Uyan, ey uyuyan! Ölümden diril! Mesih sana ışık saçacak.”

Ef.5: 15 Öyleyse nasıl yaşadığınıza çok dikkat edin. Bilgelikten yoksun olanlar gibi
değil, bilgeler gibi yaşayın.

Ef.5: 16 Fırsatı değerlendirin. Çünkü yaşadığımız günler kötüdür.

Ef.5: 17 Bunun için akılsız olmayın, Rab’bin isteğinin ne olduğunu anlayın.

Ef.5: 18 Şarapla sarhoş olmayın, bu sizi sefahate götürür. Bunun yerine Ruh’la
dolun:

Ef.5: 19 Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin; yürekten Rab’be
ezgiler, mezmurlar okuyun;

Ef.5: 20 durmadan, her şey için Rabbimiz İsa Mesih’in adıyla Baba Tanrı’ya şükredin;

Ef.5: 21 Mesih’e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun.

Karı Koca İlişkileri

Ef.5: 22 Ey kadınlar, Rab’be bağımlı olduğunuz gibi, kocalarınıza bağımlı olun.

Ef.5: 23 Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin* başı olduğu gibi, erkek
de kadının başıdır.

Ef.5: 24 Kilise Mesih’e bağımlı olduğu gibi, kadınlar da her durumda kocalarına
bağımlı olsunlar.

Ef.5: 25 Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse,
siz de karılarınızı öyle sevin.

Ef.5: 26 Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için
kendini feda etti.

Ef.5: 27 Öyle ki, kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey
olmadan, görkemli biçimde kendine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz
olmasıdır.

Ef.5: 28 Aynı biçimde kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir.
Karısını seven kendini sever.

Ef.5: 29 Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine, onu
besler ve kayırır; tıpkı Mesih’in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi.

Ef.5: 30 Çünkü bizler O’nun bedeninin üyeleriyiz.

Ef.5: 31 “Bunun için adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek
beden olacak.”

Ef.5: 32 Bu sır büyüktür; ben bunu Mesih ve kiliseyle ilgili olarak söylüyorum.

Ef.5: 33 Size gelince, her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. Kadın da kocasına
saygı göstersin.

BÖLÜM 6

Aile İlişkileri

Ef.6: 1 Ey çocuklar, Rab yolunda anne babanızın sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu
budur.

Ef.6: 2-3 “İyilik bulmak, yeryüzünde uzun ömürlü olmak için annene babana saygı
göstereceksin.” Vaat içeren ilk buyruk budur.

Ef.6: 4 Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rab’bin
terbiye ve öğüdüyle büyütün.

Köle Efendi İlişkileri

Ef.6: 5 Ey köleler, dünyadaki efendilerinizin sözünü Mesih’in sözünü dinler gibi
saygı ve korkuyla, saf yürekle dinleyin.

Ef.6: 6 Bunu, yalnız insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünmek için
yapmayın. Mesih’in kulları olarak Tanrı’nın isteğini candan yerine getirin.

Ef.6: 7 İnsanlara değil, Rab’be hizmet eder gibi gönülden hizmet edin.

Ef.6: 8 Çünkü ister köle ister özgür olsun, herkesin yaptığı her iyiliğin
karşılığını Rab’den alacağını biliyorsunuz.

Ef.6: 9 Ey efendiler, siz de kölelerinize aynı biçimde davranın. Artık onları tehdit
etmeyin. Onların da sizin de Efendiniz’in göklerde olduğunu ve insanlar arasında
ayrım yapmadığını biliyorsunuz.

Tanrı’nın Sağladığı Ruhsal Silahlar

Ef.6: 10 Son olarak Rab’de, O’nun üstün gücüyle güçlenin.

Ef.6: 11 İblis’in hilelerine karşı durabilmek için Tanrı’nın sağladığı bütün
silahları kuşanın.

Ef.6: 12 Çünkü savaşımız insanlara*fx* karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına
karşıdır*fx*.

Ef.6: 13 Bu nedenle, kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra
yerinizde durabilmek için Tanrı’nın bütün silahlarını kuşanın.

Ef.6: 14-15 Böylece, belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış
ve ayaklarınıza esenlik Müjdesi’ni yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun.

Ef.6: 16 Bunların hepsine ek olarak, Şeytan’ın*fx* bütün ateşli oklarını
söndürebileceğiniz iman kalkanını alın.

Ef.6: 17 Kurtuluş miğferini ve Ruh’un kılıcını, yani Tanrı sözünü alın.

Ef.6: 18 Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh’un yönetiminde dua edin. Bu
amaçla, bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık
durun.

Ef.6: 19 Ağzımı her açtığımda bana gerekli söz verilsin diye benim için de dua edin; öyle ki, Müjde’nin sırrını cesaretle bildirebileyim.

Ef.6: 20 Uğruna zincire vurulmuş durumda elçilik ettiğim Müjde’yi gerektiği gibi
cesaretle duyurabilmem için dua edin.

Son Selamlar

Ef.6: 21 Nasıl olduğumu, ne yaptığımı sizin de bilmeniz için sevgili kardeşimiz,
Rab’bin güvenilir hizmetkârı Tihikos size her şeyi bildirecektir.

Ef.6: 22 Kendisini bu amaçla, durumumuzu iletmesi ve yüreklerinize cesaret vermesi için size gönderiyorum.

Ef.6: 23 Baba Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten kardeşlere imanla birlikte esenlik ve
sevgi diliyorum.

Ef.6: 24 Tanrı’nın lütfu Rabbimiz İsa Mesih’i ölümsüz sevgiyle sevenlerin hepsiyle
birlikte olsun.

DİPNOTLAR:

1:1 “Efes’te” sözcüğü bazı Grekçe elyazmalarında yoktur.
1:4-5 “Sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi
Mesih’te seçti. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla
kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi” ya da “Kutsal ve kusursuz
olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih’te seçti. Kendi isteği ve iyi
amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi sevgiyle
önceden belirledi”.
1:6 “Sevgili Oğlu’nda”: Grekçe “Sevgili’de”, yani İsa Mesih’te.
1:11 “Seçildik” ya da “Mirasçı atandık”.
1:18-20 “Kutsallara verdiği mirasın” ya da “Kutsallardan oluşan mirasının”.
2:1-2 “Havadaki hükümranlığın egemeni”: Şeytan.
2:3 “Gazap çocukları”: Tanrı’nın öfkesine uğrayanlar.
3:10 “Göksel yerlerdeki yönetimler ve hükümranlıklar”: Şeytan’a hizmet eden
ruhsal varlıklardan (örneğin cinlerden) oluşan yönetimler ve hükümranlıklar.
4:9 “Aşağılara, yeryüzüne” ya da “Dünyanın aşağı kısımlarına”.
4:11 “Önder”: Grekçe “Çoban”.
6:12 “İnsanlara”: Grekçe “Et ve kana”.
6:12 Sözkonusu yönetimler vb., cinler ve Şeytan’a hizmet eden öbür kötü
güçlerdir.
6:16 “Şeytan’ın”: Grekçe “Kötü olanın”.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: